Αναγνώριση Τίτλων

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ

Ισότιμα πτυχία για κολέγια και ΑΕΙ
Με την ψήφιση του Νόμου 4093|2012 (ΦΕΚ 222 Τεύχος Α’ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επεκτείνεται η αναγνώριση των Ευρωπαϊκών Πτυχίων που δίδονται μετά από φοίτηση σε Κολέγιο που συνεργάζεται με Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Επιπλέον, με την τροποποίηση του Π.Δ. 38|2010 όλα τα Πανεπιστημιακά Πτυχία που εκδίδονται από Πανεπιστήμια χωρών της Ε.Ε. είναι πλέον επαγγελματικώς ισοδύναμα με εκείνα που δίδονται από Ελληνικά πανεπιστήμια ή ΤΕΙ.

Συνεπώς οι πτυχιούχοι του Αττικού Κολεγίου θα μπορούν να διεκδικούν :
Θέσεις πτυχιούχων Ανώτατης σχολής τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα
Προαγωγή ή μισθολογική αναβάθμιση
Συμμετοχή σε προγράμματα του ΟΑΕΔ

Δηλαδή: Όλα τα εργασιακά δικαιώματα που έχουν οι απόφοιτοι των ελληνικών πανεπιστημίων.