ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ

Events Management & Design
Διοίκηση και Σχεδιασμός των Events
Ημερομηνία έναρξης 20/6/2016

E- Commerce
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Ημερομηνία έναρξης 20/5/2016

Customer Care and Interpersonal Skills
Εξυπηρέτηση πελατών και Διαπροσωπικές Σχέσεις
Ημερομηνία έναρξης 24/5/2016

E- Commerce
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Ημερομηνία έναρξης 20/5/2016

Business Organisation & Management
Οργάνωση Επιχειρήσεων και Διοίκηση
Ημερομηνία έναρξης 3/6/2016

E- Entrepreneurship
Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα
Ημερομηνία έναρξης 6/6/2016

Leadership & Organisational Behavior
Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Ημερομηνία έναρξης 15/6/2016

Project and Team Management
Διοίκηση Έργου και Ομάδας
Ημερομηνία έναρξης 1/6/2016

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
The Business of Hotels & Marketing-Promotion
Οργάνωση Ξενοδοχείων & Μάρκετινγκ-Προώθηση
Ημερομηνία έναρξης 2/6/2016

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ
Maritime Management and Logistics (Supply chain Management)
Διοίκηση Ναυτιλιακών επιχειρήσεων και Οργάνωση Τροφοδοσίας
Ημερομηνία έναρξης 30/5/2016